வாசகசாலையின் வாராந்திர தொடர் நிகழ்வு-32ல் ஞாயிறு மேடையில் கவிஞர் அகரமுதல்வன் நிகழ்த்திய உரை


அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்துடன் வாசகசாலை இணைந்து நடத்தும் “தமிழ்ச் சிறுகதை நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டம்” வாராந்திர தொடர் நிகழ்வு-32ல் ஞாயிறு மேடையில் கவிஞர் அகரமுதல்வன் நிகழ்த்திய உரை.

’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் தியாகு உரை


வாசகசாலை பெருமையுடன் வழங்கும் ’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் தியாகு உரை.

’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் வ.கீதா உரை பாகம்-2


வாசகசாலை பெருமையுடன் வழங்கும் ’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் வ.கீதா உரை.

’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் வ.கீதா உரை பாகம்-1


வாசகசாலை பெருமையுடன் வழங்கும் ’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் வ.கீதா உரை.

’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் விடுதலை ராஜேந்திரன் உரை


வாசகசாலை பெருமையுடன் வழங்கும் ’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் விடுதலை ராஜேந்திரன் உரை.

’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் வீரபாண்டியன் உரை


வாசகசாலை பெருமையுடன் வழங்கும் ’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் வீரபாண்டியன் உரை.

’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் பா. ம. மகிழ்நன் உரை


வாசகசாலை பெருமையுடன் வழங்கும் ’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் பா. ம. மகிழ்நன் உரை.

’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் செல்வா உரை


வாசகசாலை பெருமையுடன் வழங்கும் ’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் செல்வா உரை.

’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் ஜெயன்நாதன் கருணாநிதி உரை


வாசகசாலை பெருமையுடன் வழங்கும் ’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் ஜெயன்நாதன் கருணாநிதி உரை.

’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் குமரேசன் உரை


வாசகசாலை பெருமையுடன் வழங்கும் ’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் குமரேசன் உரை.